Bolji život za interno raseljena lica i povratnike

4. Decembar 2019.

Evropska unija (EU) je najveći donator pomoći za izbeglice, interno raseljena lica (IRL) i povratnike. Od 2001. godine, EU je donirala vise od 90 miliona EUR za podršku ekonomskoj nezavisnosti, pristojnim uslovima stanovanja i zakonskim pravima izbeglica, IRL i povratnika u Srbiji.

Trinaest grant projekata deo su šireg programa EU podrška održivim rešenjima za interno rasljena lica i reintegraciju povratnika koji podržava poboljšanje životnih uslova interno raseljenih i povratnika prema Sporazumu o readmisiji u Srbiji  i održiv povratak raseljenih na Kosovo*. EU finansira ove projekte sa 5.650.000 EUR, dok nacionalni budžet Srbije sufinansira sa 350.000 EUR.

Projekti se realizuju u partnerstvu lokalnih samouprava i međunarodnih i domaćih organizacija civilnog društva, u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i Komesarijatom za izbeglice i migracije, kao glavnim institucijama korisnika projekta.

*Ova oznaka ne prejudicira stavove o status i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o proglašenju nezavisnosti Kosova


Rezultati grant projekata ostvareni u poslednjih godinu dana predstavljeni su u Info-graficima.

Info-grafik: Bolji život za interno raseljena lica i povratnike LOT 1

Info-grafik: Bolji život za interno raseljena lica i povratnike LOT 2