Upravljanje lokalnim akcionim planovima za rešavanje pitanja raseljenih i povratnika

2. Decembar 2019.

Radionica “Ispitivanje potreba u procesu pripreme, sprovođenja, praćenja i ocene uspešnosti lokalnih akcionih planova” održana je 27. novembra 2019. u Beogradu.

Uvodno izlaganje održala je Sandra Ilić iz Komesarijata za izbeglice i migracije, a prisutne je pozdravila Katalina Stan, vođa projekta.

Radionici su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava uključeni u izradu strateških planova u kojima se sprovode grant projekti, bilo kao koordinatori ili partneri.

Učesnicima su predstavljeni koncept i uloga lokalnih akcionih planova (LAP) u lokalnim zajednicama sa fokusom na utvrđivanje potreba za planiranje i upravljanje kako bi se pružila podrška interno raseljenim licima (IRL) i povratnicima po Sporazumu o readimisiji u njihovim lokalnim zajednicama.

Lokalni akcioni planovi su mehanizmi u procesu odlučivanja radi postizanja dugoročnih ciljeva važnih za rešavanje pitanja socijalne inkluzije IRL i povratnika poput smeštaja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Radionica je bila interaktivna sa ilustrativnim primerima i praktičnim vežbama. Ocenjena je kao veoma korisna za buduće planiranje i implementaciju LAP-ova u lokalnim sredinama gde se realizuju grant projekti.

Projekat će nastaviti da pruža podršku grant projektima do juna 2020.