Bolji život za interno raseljena lica i povratnike po Sporazumu o readmisiji

9. Jul 2020.

Salen Džidić živi sa suprugom i tri maloletna deteta u Novom Pazaru, u kući njegovog oca, koja je neuslovna. Bave se skupljanjem, sušenjem i prodajom šumskih plodova. Salen je stigao do četvrte godine studija ekonomije, ali je zbog teške finansijske situacije morao da napusti školovanje i ode u inostranstvo.

U Nemačkoj je ova porodica neko vreme provela u azilu, ali se 2016. godine vratila u rodni Novi Pazar. Džidićima je obezbeđena montažna kuća kroz projekat “Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika“ koji realizuje Grad Novi Pazar u partnerstvu sa Muslimanskim humanitarnim društvom „Merhamet – Sandžak“. Kuća koja im se trenutno gradi za Salena je „ostvarenje sna“. Useljenje očekuju tokom leta.


Kuća porodice Džidić, Novi Pazar, 9. jun 2020.

Ova porodica jedna je od brojnih porodica interno rasljenih lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji kojima je data šansa za novi početak boljeg života. Pomoć je realizovana kroz grant šemu u kojoj je 13 projekata sprovodilo brojne aktivnosti koje će doprineti poboljšanju životnih uslova interno raseljenih lica (IRL) i povratnika po Sporazumu o readmisiji u Srbiji i podršci održivom povratku na Kosovo* uz podršku EU.

Implementacija i praćenje grant projekata realizovana je kroz projekat „EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika” koji je pružio podršku Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji i korisničkim institucijama projekta – Komesarijatu za izbeglice i migracije i Kancelariji za Kosovo i Metohiju.

Donacija EU za grant šemu iznosi 5.650.000 EUR, dok budžet Srbije sufinansira sa 350.000 EUR. Grant projekte realizuju lokalne samouprave, međunarodne i domaće organizacije civilnog društva u saradnji sa Кomesarijatom  za izbeglice  i  migracije  i Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, kao glavnim institucijama korisnika projekta. 

Projekat tehničke pomoći realizuje konzorcijum koji predvodi KMOP. Aktivnosti su počele u junu 2018. i trajale su do jula 2020.  Grant projekti nastavljaju svoje aktivnosti do septembra 2020.

Osam  projekata  koji  se  sprovode  u  saradnji  sa  Кomesarijatom  za izbeglice  i  migracije  pružaju  podršku  u poboljšanju životnih  uslova  i  socijalne  inkluzije  IRL  i  povratnika  u procesu readmisije kroz: obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja, ekonomske održivosti i ekonomskog osnaživanja IRL i povratnika; socijalnu i ekonomsku inkluziju IRL i povratnika koji su odlučili da ostanu u Srbiji, promovišući održivi koncept (re)integracije povratnika i IRL. 

Za IRL su predviđeni i paketi građevinskog materijala za sanaciju ili popravku kuća; montažne/seoske kuće; stručne obuke kao i paketi ekonomske podrške za pokretanje ili proširenje sopstvenog posla. Projekti podržavaju i primenu lokalnih akcionih planova u Srbiji kao mehanizma u procesu odlučivanja radi postizanja dugoročnih ciljeva važnih za rešavanje pitanja socijalne inkluzije IRL i povratnika, poput smeštaja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Pet projekata koji se sprovode u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju za podršku održivom povratku na Kosovo* usmereni su na podršku povratku kroz sprovođenje obuka stručnog osposobljavanja u skladu sa potrebama, tržišta rada kao i pomoć u vezi sa administrativnim pitanjima, ekonomskom jačanju krajnjih korisnika i podršku održivom povratku za IRL koji žele da se vrate na Kosovo* i promotivnu kampanju. Interno raseljena lica, takođe, dobijaju: male grantove za aktivnosti ostvarenja dohotka i obuku za pokretanje sopstvenih malih preduzeća ili samozapošljavanje; povratničke pakete pomoći, transport i podršku pri povratku kao i savetodavnu podršku u vezi sa konkretnim mogućnostima povratka. Kroz ove projekte podržana je pomoć pri povratku na Kosovo* za IRL spremne da se vrate, kao i komplementarna pomoć za reintegraciju nakon raseljavanja koje obezbeđuju značajne promene u kvalitetu života ovih ljudi.

Iako aktivnosti pojedinih grant projekata nisu završene, do kraja aprila 2020. ostvareni su brojni rezultati kojima je IRL i povratnicima obezbeđeni uslovi za bolji život.

U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije:

•    Dodeljena je 21 montažna kuća, 134 paketa građevinskog materijala i 29 seoskih domaćinstava čime je obezbeđeno trajno stambeno rešenje za 184 porodice,
•    Dodeljeno je 86 grantova za IRL i povratnike,
•    86 osoba započelo je sopstveni posao,
•    437 osoba prošlo je kroz različite obuke poput VET (stručno obrazovanje i obuka), poljoprivredne i obuke za bezbednosti na radu,
•    Održani su brojni javni događaji za IRL i povratnike na kojima su pružene informacije o uslovima za dobijanje pomoći, organizovane su brojne kampanje kojima je informisano više od 12.000 ljudi,
•    Pružena je podrška u izradi 11 lokalnih akcionih planova.

U saradnji sa Kancelarijom za  KiM:

•    Za 67 porodica omogućen je povratak na Kosovo i Metohiju,
•    57 IRL podržano je sa grantovima za početak sopstvenog posla ili poljoprivrednih aktivnosti,
•    Za 97 osoba organizovane su „Idi - vidi“ posete,
•    Za 67 porodica obezbeđena je podrška u transportu, a 67 porodica dobilo je pakete nameštaja i bele tehnike,
•    Za 415 IRL i povratnike održane su obuke stručnog osposobljavanja poput VET, IT obuka, vožnje autobusa i kamiona, a dodeljeno je i 69 grantova za ova lica (mašine, oprema za stručno obavljanje posla),
•    Organizovani su brojni događaji sa više od 1.000 učesnika, kao i brojne informativne kampanje kojima je obuhvaćeno više od  40.000 ljudi.


EU je najveći donator pomoći za izbeglice, IRL i povratnike. Od 2001. godine, EU je donirala vise od 90 miliona EUR  za podršku ekonomskoj nezavisnosti, pristojnim uslovima stanovanja i zakonskim pravima izbeglica, IRL i povratnika u Srbiji.

*Ova oznaka ne prejudicira stavove o status i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o proglašenju nezavisnosti